TTCL

Careers

SENIOR QUALITY ENGINEER

Negotiable
HCM

Description
Prepare and establish criteria for quality control for the equipment, material.

HSE MANAGER

Negotiable
HCM

Experience year: minimum of 7 years in HSE, of which 3 years should be in an HSE Manager/Deputy Manager and 4 years in HSE Supervisory in gas/chemical and construction project.

ADMIN SITE

Negotiable
HCM

Hướng dẫn và phổ biến đến nhân viên ở site các thủ tục hánh chánh (như chấm công, nghỉ việc…) và những qui định chính sách được thông báo.

TVC